• rp_finanse5.jpg

  Wywoz kapitalu

  Istotną właściwością ekonomiki fazy imperializmu jest nowe, odmienne w stosunku do kapitalizmu przedmonopolistycznego, znaczenie wywozu kapitału. W. Lenin wiązał to zjawisko z postępującymi procesami monopolizacji wewnątrz organizmów gospodarczych poszczególnych państw i kształtowaniem się na tym tle względnego nadmiaru kapitału. Wysoki stopień monopolizacji utrudnia bowiem lokatę kapitałów na rynku wewnętrznym i stymuluje do poszukiwania sfer zastosowania kapitałów za granicą. Należy podkreślić, ...

 • rp_ekonomia20.jpg

  Wymiana surowcow

  Od dawna dokonują się poważne obroty między krajami surowcowymi a uprzemysłowionymi, rośnie systematycznie znaczenie wymiany między nowo uprzemysłowionymi eksporterami półfabrykatów i dóbr finalnych z tradycyjnymi centrami światowego postępu technicznego. Poważnym bodźcem ożywienia wymiany między częścią krajów słabiej rozwiniętych a regionami wysoko zaawansowanymi stały się zmiany relacji cen światowych na korzyść paliw i niektórych innych surowców, tak charakterystyczne dla ostatniego dziesięciolecia. ...

 • rp_gospodarka26.jpg

  Poziom i system plac

  Jeżeli poziom i system płac nie  zapewniają  dostatecznej  motywacji do wydajnej i starannej pracy, jeśli nie występują inne czynniki skłaniające do tego rodzaju pracy (np. obawa przed utratą pracy) — to mechanizm produkcji nie będzie sprawnie funkcjonował. To samo dotyczy związku między motywacją personelu kierowniczego przedsiębiorstw, menedżerów produkcji a działaniem mechanizmu produkcji. Co się tyczy właścicieli środków produkcji, kapitalistów — ...

 • rp_kredyty21.jpg

  Poziom cen

  Istotną rolę w poziomie zamożności odgrywa poziom cen, wysokość cen konkretnych dóbr oraz tendencje ich zmian. Współczesną gospodarkę cechuje tendencja do wzrostu cen. Jednakże nie wszystkie ceny rosną w jednakowym stopniu. Przy zróżnicowanej strukturze budżetów rodzinnych wpływa to oczywiście na poziom realnych dochodów. Przy wzroście dochodów (płac) nominalnych wyższym od przeciętnego wzrostu cen dochody realne rodzin, które nabywały znaczna część ...

 • rp_gospodarka29.jpg

  Podzial wtorny

  Wtórny podział dochodu narodowego, tzn. redystrybucja dochodów pierwotnych, jest związany z koniecznością istnienia sfery nieprodukcyjnej oraz istnienia państwa, jego instytucji, a także wydatków na tzw. spożycie zbiorowe, opiekę społeczną itp. W gospodarce socjalistycznej dodatkowym czynnikiem jest także to, iż państwo pełni funkcje redystrybutora znacznej części środków przeznaczonych na inwestycje. Podział wtórny składa się z trzech głównych segmentów, a stąd i ...

Posted by admin On Styczeń - 16 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia20.jpg

Od dawna dokonują się poważne obroty między krajami surowcowymi a uprzemysłowionymi, rośnie systematycznie znaczenie wymiany między nowo uprzemysłowionymi eksporterami półfabrykatów i dóbr finalnych z tradycyjnymi centrami światowego postępu technicznego. Poważnym bodźcem ożywienia wymiany między częścią krajów słabiej rozwiniętych a regionami wysoko zaawansowanymi stały się zmiany relacji cen światowych na korzyść paliw i niektórych innych surowców, tak charakterystyczne dla ostatniego dziesięciolecia. Mimo tych wszystkich procesów, a także niezależnie od polityki zmierzającej do zmniejszania odstępów między poziomami poszczególnych elementów gospodarki światowej — prowadzonej współcześnie zarówno przez Trzeci Świat, jak i sporą część krajów rozwiniętych — utrzymujące się różnice zaawansowania ekonomicznego i społeczno-kulturalnego  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_kredyty21.jpg

Istotną rolę w poziomie zamożności odgrywa poziom cen, wysokość cen konkretnych dóbr oraz tendencje ich zmian. Współczesną gospodarkę cechuje tendencja do wzrostu cen. Jednakże nie wszystkie ceny rosną w jednakowym stopniu. Przy zróżnicowanej strukturze budżetów rodzinnych wpływa to oczywiście na poziom realnych dochodów. Przy wzroście dochodów (płac) nominalnych wyższym od przeciętnego wzrostu cen dochody realne rodzin, które nabywały znaczna część dóbr o mniejszym wzroście cen, wzrosną w większym stopniu, niż dochody rodzin, które wydawały znaczną cześć dochodów na zakup dóbr o większym od przeciętnego wzroście cen. Zmiany poziomu cen, ich tendencje do wzrostu bądź — jak niegdyś — spadku determinują  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia12.jpg

Jeżeli w podziale dochodu występują tendencje egalitarystyczne, tzn. jeśli zróżnicowanie poziomu płać jest spłaszczone, nie odpowiadające stopniom złożoności pracy — wtedy nie ma dostatecznej motywacji do podnoszenia kwalifikacji, do uzyskiwania wyższego poziomu wykształcenia, co odbija się ujemnie na produkcji. Jeśli wysoko wykwalifikowany robotnik zarabia niewiele więcej niż średnio wykwalifikowany, a inżynier niewiele więcej lub mniej niż wykwalifikowany robotnik — to nie mogą oni mieć dostatecznej motywacji do dobrej roboty; to również odbija się ujemnie na produkcji. Groźba tego rodzaju tendencji egalitarystycznych dotyczy głównie gospodarki socjalistycznej. Jeszcze gorzej jest, gdy podział dochodu nie jest związany z uzyskiwanymi wynikami pracy, gdy występuje  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_kredyty6.jpg

Wskaźnik płac realnych jest relacją wskaźnika płac nominalnych do wskaźnika kosztów utrzymania. Tak samo mierzymy zmiany poziomu dochodów realnych. Jeśli na przykład w określonym czasie wskaźnik wzrostu płac nominalnych wyniósł 120%, a wskaźnik wzrostu kosztów utrzymania 110%, to — dzieląc pierwszą liczbę przez drugą — otrzymamy, że wzrost płacy realnej wyniósł 9,1% (w zaokrągleniu). Dane dotyczące płac nominalnych są dokładnie rejestrowane przez statystykę. Natomiast adekwatne obliczenie wskaźnika kosztów utrzymania zawsze sprawia wiele trudności i budzi wątpliwości. Zależy to bowiem od tego, które produkty weźmie się do obliczeń, czyli które wejdą w skład tzw. koszyka, jak ustali się ich udział (tzw.  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes16.jpg

Państwo i jego instytucje odgrywają we współczesnej gospodarce główną rolę w sferze nieprodukcyjnej. Dlatego też i dochody państwa, gromadzone na sfinansowanie funkcjonowania jego instytucji i usług niematerialnych świadczonych ludności, zajmują główną pozycję we wtórnym podziale dochodu narodowego. Zasadnicze dziedziny wydatków państwa są następujące: 1) administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości i ochrona porządku publicznego, 2) nauka, oświata i wychowanie, 3) ochrona zdrowia i opieka społeczna, 4) kultura i sztuka, 5) kultura fizyczna i sport oraz turystyka i wypoczynek, 6) ubezpieczenia społeczne, 7) obrona narodowa, 8) dotacje do cen preferowanych społecznie produktów, 9) inwestycje państwowe, 10) obciążenia z tytułu kredytów zagranicznych. Wydatki państwa  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_finanse29.jpg

W poprzednich rozdziałach poddaliśmy ogólnej analizie poszczególne kategorie i prawidłowości ekonomiczne występujące w procesach produkcji, wymiany i podziału dóbr oraz wzrostu gospodarki. W rozdziale I zostało zaznaczone, że prawidłowości procesów gospodarowania nie działają w sposób od siebie niezależny; są one między sobą powiązane. Ich działanie układa się w pewną całość. Powstaje określony układ działania praw ekonomicznych charakterystyczny dla danego rodzaju gospodarki narodowej. Układ ten nazywamy mechanizmem funkcjonowania, i rozwoju gospodarki narodowej. Podstawą mechanizmu funkcjonowania, określającą jego kształt i sposób działania, są główne cechy danego ustroju społeczno-ekonomicznego oraz struktura ekonomiczna jego gospodarki. W poszczególnych stadiach rozwoju danej formacji społecznej kształt tych  [ Read More ]